ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปัทมาวดี พัวพรหมยอด

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบ