โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า
(The Electric Playground)

ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า
คือโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทย
บนโจทย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
(Waste to Energy – W2E)

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

ที่มาของโครงการ

ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในฐานะองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ตระหนักถึงปัญหา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเพื่อแปรเปลี่ยนขยะหมุนเวียนกลับมาให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงกระบวนการในการจัดการขยะเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เกิดเป็นการร่วมมือกับพันธมิตร ดำเนินงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The Electric Playground ขึ้น

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พ.ศ. 2563 ภายใต้แคมเปญ Clean Energy for Life เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 10,000 คน ใน 50 โรงเรียน รวมไปถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเยาวชนและประชาชนที่สนใจ

ดำเนินโครงการภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR หลักสูตรบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ Insight, Wow! Idea, Business Model, Production & Diffusion ผนึกกำลัง Partners และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับหลักสูตรของโครงการฯ

แผนปฏิบัติการ

The Electric Playground

ด่านท้าทายที่ 1 EDTRICITY
สัปดาห์ที่ 1-5 • นักเรียน 10,000 คน

ศึกษาข้อมูลความรู้พลังงานไฟฟ้า Waste to Energy พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจจากปัญหาและโอกาสรอบๆ ตัว นำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์เป็นไอเดียที่มีคุณค่า

ด่านท้าทายที่ 2 ELECTRIC FIELD
สัปดาห์ที่ 6-11 • นักเรียน 250 ทีม

ประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยีธุรกิจและการจัดการ ทดลองเขียนแผนดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ลงมือทำต้นแบบชิ้นงานหรือกระบวนการ (Prototype) เพื่อทดสอบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ

ด่านท้าทายที่ 3 ELECATHON
สัปดาห์ที่ 12 • นักเรียน 25 ทีม

น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายนวัตกรสุดพิเศษ เรียนรู้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR แบบเข้มข้น และพัฒนานวัตกรรมสำหรับรอบชิงชนะเลิศ

ด่านท้าทายที่ 4 VOLTAGE STAGE
ด่านสุดท้าย VOLTAGE STAGE
เปิดตัว 10 นวัตกรรมสุดท้าย

จบรอบสุดท้ายด้วย “เวทีคุยโวลต์” ที่น้องๆ เจ้าของทั้ง 25 ผลงาน จะได้นำเสนอในรอบ Implementation Pitching

หลักสูตรและโครงการ

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand