ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปัทมาวดี พัวพรหมยอด

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
หัวหน้าทีมสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

ปริวรรต วงษ์สำราญ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ

นักส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน)
หัวหน้ากลุ่มเยาวชน สถาบันวิทยาการนวัตกรรม