Quote: ผศ. ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ [ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์มหาวิทยาลัย]

ดูแล้ว 1983 ครั้ง

ผศ. ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและหัวหน้าสายงานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน การจัดการขยะ และการพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อว่าทุกไอเดียของเยาวชนไทยมีความเป็นไปได้เสมอ หากได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน การจัดการขยะ และการพัฒนาผู้ประกอบการ มองว่าโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า - The Electric Playground เป็นโครงการที่มีเจตจำนงที่ดี อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาเยาวชนไทยได้เป็นวงกว้าง เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงออกทางความคิด และได้ทดลองทำในหลายๆ รูปแบบ เพราะสิ่งสำคัญที่น้องๆ จะได้รับจากโครงการนี้ไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทาง แต่คือประสบการณ์ระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกัน การรับฟังผู้อื่น มุมมองในการมองปัญหาและการแก้ไขปัญหา การประมวลผลความคิด รวมไปถึงทักษะการเจรจา ที่น้องๆ สามารถต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่
www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand