ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

โครงการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และประลองไอเดียนวัตกรรม ด้านพลังงานและการจัดการขยะ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โดยใช้แนวทางจัดการเรียนรู้ สมัยใหม่ที่เรียกว่า STEAM4INNNOVATOR ที่ออกแบบโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มาสร้างให้การเรียนรู้ เกิดผ่าน กระบวนการลงมือทำ และ ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามโครงการสื่อสารรณรงค์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
CLEAN ENERGY FOR LIFE - ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนห้องเรียนนวัตกรด้วยระบบการจัดการห้องเรียนแบบผสมผสานห้องแนะแนว
ที่เชื่อมนวัตกรกับผู้เชี่ยวชาญที่ตรงสาย และพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของชุมชนผู้สร้างนวัตกร​

ห้องเรียนนวัตกร
Learning Management System
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนสื่อสารกันผ่านห้องเรียนออนไลน์
โดยมีระบบติดตาม (Tracking System) ประเมินและวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนผู้สร้างนวัตกร
Professional Learning Communities
ชุมชน (Community) ของเหล่าครู กระบวนกร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกแบบห้องเรียน เทคนิค หรือเครื่องมือ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ห้องแนะแนวนวัตกร
Cross Matching Platform
ห้องขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากทั่วประเทศผ่านระบบ “จับคู่” ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะผลงาน หรือประเด็นที่สงสัยรวมทั้งเป็นระบบจัดการตารางเวลานัดหมายให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

ข่าวสารและกิจกรรม

ห้องสร้างแรงบันดาลใจ

ห้องสมุดนวัตกร